Wednesday, October 24, 2018

#การศึกษาแบบบูรณาการที่มากกว่าในตำราเรียน#interbusinessTRU

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่4 โปสเตอร์การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี