ประวัติความเป็นมา


            
        
                  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ปี  เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจเสรีประชาคมอาเซี่ยนในปี2558 โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิตที่มีมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

   วิชาการที่โดดเด่น  👀😍
- การจัดการการนำเข้าและการส่งออก
- การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
- การเงินระหว่างประเทศ
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ


     แนวทางการประกอบอาชีพ👨👩

- เจ้าของธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้า
- นักวิชาการ
- เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่งเสริมการลงทุน
- เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
- เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9