รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
 1. นางสุณัฐวีย์  น้อยโสภา( หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานทางวิชาการ 
        เอกสารประกอบการสอน                                                         
        สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2257). การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.              บทความทางวิชาการ
        สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2557). บทบาทของการค้าระหว่างประเทศผ่านชายแดนทางบกของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่8, 118-126.
        สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2558). “เกษตรอินทรีย์”โอกาสการส่งออกของเกษตรกรไทยในตลาดโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่9, 83-91.
        สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2559). “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน”กลไกก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่13, 87-98.

2. นางสาวอารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน
         อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี. (2557). อาเซี่ยนศึกษา
บทความทางวิชาการ
         อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี. (2560). โอกาสการส่งออกสินค้าไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 2560

3. นางสาวนิรญา  มารศรี
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานทางวิชาการ 
          เอกสารประกอบการสอน
          นิรญา มารศรี. (2556). อาเซี่ยนศึกษา1.
    บทความทางวิชาการ
          นิรญา มารศรี. (2560). พฤติกรรมของผู้บริโภคและโอกาสสินค้าไทยในประเทศเวียดนาม.เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 2560  


4.  นางสาวบุษกร  อมรวงศ์ไพบูลย์
 ประวัติการศึกษา
       ปริญญาโท M.B.A. (Business Administration) University of Houston Victoria, USA            
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบคำสอน
        บุษกร อมรวงศ์ไพบูลย์. (2559). กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ
        บทความทางวิชาการ
        บุษกร อมรวงศ์ไพบูลย์. (2560). ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจ. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 2560
    
     5.  นางสาวพรรณวดี  เลิศลุมพลีพันธ์
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานทางวิชาการ
          งานวิจัย
          พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์. (2559). ผ้าไทยในกลุ่มอาเซี่ยน
           บทความวิจัย
           พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์. (2560). ผ้าไทยในกลุ่มอาเซี่ยน. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 2560

         Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9