รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร


 1. อ.สุณัฐวีย์  น้อยโสภา( หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานทางวิชาการ 
        เอกสารประกอบการสอน                                            
        สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2557). การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.                  บทความทางวิชาการ
          สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2561).“วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต”ความแตกต่างทางวัฒนธรรมปัจจัยสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่12, 187-194.
         สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2559). “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน”กลไกก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่13, 87-98.
         สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2558). “เกษตรอินทรีย์”โอกาสการส่งออกของเกษตรกรไทยในตลาดโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่9, 83-91.
        สุณัฐวีย์ น้อยโสภา. (2557). บทบาทของการค้าระหว่างประเทศผ่านชายแดนทางบกของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่8, 118-126.
2.อ.อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานทางวิชาการ 
         เอกสารประกอบการสอน
         อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี. (2557). อาเซี่ยนศึกษา
         บทความทางวิชาการ
         อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี. (2560). โอกาสการส่งออกสินค้าไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 25603. อ.นิรญา  มารศรี
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานทางวิชาการ 
          เอกสารประกอบการสอน
          นิรญา มารศรี. (2556). อาเซี่ยนศึกษา1.
        บทความทางวิชาการ
          นิรญา มารศรี. (2560). พฤติกรรมของผู้บริโภคและโอกาสสินค้าไทยในประเทศเวียดนาม.เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 2560       4.  อ.พรรณวดี  เลิศลุมพลีพันธ์
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานทางวิชาการ 
           บทความวิจัย
           พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์. (2560). ผ้าไทยในกลุ่มอาเซี่ยน. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวัจัยครั้งที่5. 1 มีนาคม 2560


 5.  อ.ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ
ประวัติการศึกษา
          ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
          เอกสารประกอบการสอน 
          ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ. (2563). วิชาการตลาดระดับโลก
          ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ.  (2562). วิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
ผลงานวิชาการ
          ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ. (2561). เปิดประตูเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดนครพนมสู่สปป.ลาว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่12 ฉบับที่ 27 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 195 – 206.
          ประครองขวัญ สังจะโป๊ะ. (2561). โอกาสพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาตลาดการค้า อินโดจีน จังหวัดนครพนม.การประชุมเบญจมิตรระดับชาติและระดับนานาชาติ. ครั้งที่ 8


Alternate Select - Wing Pointer
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9