ศิษย์เก่า

น.ส. มุกตาภา คำแก้ว 

🎓สำเร็จการศึกษาปี 2560
🏢สถานที่ทำงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
👩‍💻ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดำเนินการกลุ่มงานแผนและอำนวยการ
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ


นางสาวสุดารัตน์ โคตสมบัติ 


🎓
สำเร็จการศึกษาปี 2559
🏢สถานที่ทำงาน : NV APPAREL CO.,LTD. (VIETNAM)
👩‍💻ตำแหน่ง : Import - Export Supervisor

นางสาวชลดา เหล่าจำปา
🎓 สำเร็จการศึกษาปี 2559
🏬สถานที่ทำงาน Rex enterprises co.,ltd
👩‍💻ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกต่างประเทศ (แถบยุโรป)


นางสาว วิลาวัลย์ แก้วบัวดี

🎓 สำเร็จการศึกษาปี 2559
🏬สถานที่ทำงาน : Nice Group holding corp LTD.
👩‍💻ตำแหน่ง : oversea


นางสาวสุวภัทร ป้องเขต

🎓 สำเร็จการศึกษาปี 2559
🏬สถานที่ทำงาน : Nice Group holding corp LTD.
👩‍💻ตำแหน่ง : overseaนายชุติพงศ์ นิระมัย


🎓 สำเร็จการศึกษาปี 2560
🏬สถานที่ทำงาน : ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ท่าเรือเเหลมฉบัง สังกัด กรมปศุสัตว์

👩‍💻ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยฝ่ายส่งออก
Alternate Select - Wing Pointer
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9