รายวิชา


กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวน 42 หน่วยกิต  (14 รายวิชา)
28 2201

28 2203
แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Concept
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 1
International Financial Management 1
3(3-0-6)

3(3-0-6)
28 2204
การตลาดระดับโลก
Global marketing
3(3-0-6)
28 2205

28 3203

กฎหมายและพิธีการศุลกากร
Law and customs
กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Laws
3(3-0-6)

3(3-0-6)
28 3205

28 3206
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 1
English for International Business 1
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 2
English for International Business 2
3(2-2-5)

3(2-2-5)
28 3210
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
E – Commerce for International Trade
3(3-0-6)
28 3211
การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
International Business Service Management
3(3-0-6)
28 3212
การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

Cross Cultural Management for International Business

28 3214

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
Global Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)

28 4211

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 2                                           
International Financial Management 2
3(3-0-6)

28 4212
สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Seminar in International Business Management
3(3-0-6)
  28 4213        การจัดการนำเข้าและส่งออก                                                         3(3-0-6)
                     Import – Export Management
            
  กลุ่มวิชาเอกเลือก  จำนวน  15  หน่วยกิต  แบ่งเป็น  2  แผน  ให้เลือกเรียนดังนี้
แผนที่ 1      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้
28 2302
อาเซียนศึกษา
Asean Study
3(3-0-6)
28 3302

283303
การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค
Regional Study
ประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Experience
3(3-0-6)

3(3-0-6)
28 3304
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ
Consumer Behavior in International Market
3(3-0-6)
28 3305

28 3307

28 3310
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ
International Product and Price Management
การจัดการการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ
International Promotion Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resources Management
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

28 3311
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ
International Distribution Management
3(3-0-6)
28 4311

28 4312

28 4313
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study
ฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Internship
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3(2-2-5)

3(0-400-0)

1(0-40-0)

28 4314

28 4315
Preparation for Cooperative Education
สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
Cooperative Education in International Business
การจำลองธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Model

6(0-540-0)

3(2-2-5)แผนที่ 2 นักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกต่างสาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกต่างสาขาจำนวน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต (ดูจากโครงสร้างรายวิชาเลือกต่างสาขาวิชา)
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างสาขา
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นวิชาเอกเลือก นักศึกษาสาขาวิชาอื่นจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา           ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
28 2201

28 2203
แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Concept
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 1
International Financial Management 1
3(3-0-6)

3(3-0-6)
28 2204
การตลาดระดับโลก
Global marketing
3(3-0-6)
28 3210      การพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ                              3(3-0-6)
                 E – Commerce for International Trade
28 3211      การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ                                               3(3-0-6)
                  International Business Service Management

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9