หลักสูตร
              หลักสูตร
                    จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
                    โครงสร้างหลักสูตร
                        
               โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี                             สัดส่วนจำนวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาดังนี้
                          จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                        129  หน่วยกิต
                          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30  หน่วยกิต
                               1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       3   หน่วยกิต
                               2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         หน่วยกิต
                           (หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
                               3)  กลุ่มวิชาภาษา                                                15  หน่วยกิต       
                               4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      9   หน่วยกิต
                           หมวดวิชาเฉพาะ                                                 93 หน่วยกิต
                               1)  กลุ่มวิชาแกน                                                  36   หน่วยกิต
                               2)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            42  หน่วยกิต
                               3)  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                             15   หน่วยกิต

                           หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 6 หน่วยกิต
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9