หลักสูตร


       โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              3       หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               3       หน่วยกิต
(หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)
3.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  9   หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาภาษา                       15       หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  93  หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน                    36       หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ                 42       หน่วยกิต
                                                3.กลุ่มวิชาเอกเลือก                  15       หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต


          
Alternate Select - Wing Pointer
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9