ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
          การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
       ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และบูรณาการความรู้บริหารธุรกิจได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสามารถพัฒนานวัตกรรมภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณนำไปสู่การเป็นผู้นำระดับสากล
         
วัตถุประสงค์
         1เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะ (Core Competency) และความสามารถ (Ability) ในการทำงานด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ
      2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางการบริหารไปประยุกต์และประกอบอาชีพด้านการวางแผน การจัดระบบงาน การเป็นผู้นำ และการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการบริหารงานข้ามวัฒนธรรม
           4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย1ภาษาDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9