Wednesday, October 24, 2018


Dream Come True

นายชุติพงศ์ นิระมัย

🎓 สำเร็จการศึกษาปี 2560

🏬สถานที่ทำงาน : ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ท่าเรือเเหลมฉบัง สังกัด กรมปศุสัตว์

👩‍💻ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยฝ่ายส่งออก