Wednesday, October 24, 2018

ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เปลี่ยนบรรยากาศเรียนรู้นอกตำรา
สาขาการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
คลิปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี